Termeni si Conditii

PREAMBUL – DEFINIȚII

“Termeni si condiții” – Prezentare generală a clauzelor contractuale.

“AMZ Fast Track” – Program conținând informații practice utile și necesare în implementarea, promovarea și optimizarea comerțului online prin intermediul platfomei Amazon.

„Garanție” – Returnarea investiției (contravalorii cursului) in termen de 14 zile calendaristice in cazul in care Participantul nu este satisfacut de program.

“Preț” – Contravaloarea totală a cursului, cu toate taxele incluse.

“Durata contractului” – Cuprinde un total de 20 de ore, împărțite pe parcursul a 2 zile calendaristice.

“Confidențialitate” – Garantarea netransmiterii datelor cu caracter personal în favoarea unor terțe persoane, fără acordul prealabil a titularului.

„Proprietate intelectuală”  – Conținutul programului online/offline fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte sau alte informații prezentate in cadrul programului.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1  Obiectul contractului constă în prestarea către Beneficiar a unor servicii de tip training in cadrul programului AMZ Fast Track, menite a oferi informațiile necesare și utile în vederea vânzării de produse online, utilizând platforma Amazon.

1.2  Programul AMZ Fast Track conține o serie de informații practice menite a facilita demersurile Beneficiarului în implementarea, promovarea si optimizarea comerțului online prin intermediul platfomei Amazon .

1.3  Prin prezentul contract, Beneficiarului ii este asigurată participarea în cadrul programului AMZ Fast Track, a cărui desfășurare va avea loc pe o perioada de 2 zile, însumând un total de 20 de ore de curs intensiv, accesul la Workbook-ul AMZ Fast Track, Coffee Break și Masa de pranz.

2. PREȚUL SI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

2.1 Prețul serviciilor prestate conform contractului, acesta fiind achitat concomitent cu înscrierea online efectuată pe pagina oficială AMZ Fast Track.

2.2 Plata va fi efectuată exclusiv electronic, prin intermediul unui card de credit/debit valabil la data tranzacției.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Prezentul contract intră în vigoare la data stabilită unilateral de catre Furnizor și este valabil până la finalizarea cursului ce face obiectul contractului actual.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1  Prestatorul se obligă:

4.1.1 să asigure accesul Beneficiarului în programul AMZ Fast Track și a serviciilor agreate cu respectarea prezentului contract și a eventualelor anexe.

4.1.2. să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor personale puse la dispoziție de către Beneficiar în vederea asigurării accesului în programul AMZ Fast Track.

4.2  Beneficiarul se obligă:

4.2.1 Să achite in totalitate prețul stabilit la pct. 2.1 a prezentului contract.

4.2.2 Să participe la toate activităţile formative pe durata cursului şi să nu lipsească decât în cazuri justificate, însă nu mai mult de 10% din numărul de ore alocate pregătirii.

4.2.2.1 Excepţia o constituie problemele de sănătate dovedite cu certificate

medicale, în condiţiile legii.

4.2.2.2 In caz contrar, Furnizorul își rezervă dreptul de a nu returna sumele achitate de catre Participant in baza prevederii pct. 7.1.

4.3 Să supună atenției Prestatorului nemulțumirile sale legate de încheierea, executarea și încetarea prezentului Contract și să nu le facă publice (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Prestatorului prin aceste acțiuni.

4.3.1 Prestatorul își rezervă dreptul de a șterge orice postare facuta in cadrul grupului online a Beneficiarului care nu respectă un limbaj adecvat sau care dă naștere la polemici agresive.

5. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

5.1 Prestatorul se obligă să nu transmită datele cu caracter personal ale Beneficiarului în favoarea unor terțe persoane fără acordul său prealabil. Beneficiarul își exprimă în mod expres acordul, pe calea semnării prezentului contract, pentru furnizarea de către Prestator în favoarea unor terțe persoane a datelor sale de contact, în scop de publicitate și marketing.

5.2 Părțile se obligă să nu transmită unor terțe persoane informațiile primite de la cealaltă parte cu mențiunea expresă că datele respective reprezintă date confidențiale.

6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

6.1 Conținutul programului online la care se referă prezentul Contract, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse în programul AMZ Fast Track, sunt proprietatea exclusivă a Prestatorului. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, fotografiilor sau altor informații găsite în program.

6.2 Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea programului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile din program sau vreun drept de proprietate intelectuală/industrială asupra produselor și/sau serviciilor prestate. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

7. GARANȚII SI și DECLARAȚII

7.1 Prestatorul oferă Beneficiarului o garanție de 100%, însemnând că, în ipoteza în care, într-un termen de 14 de zile de la asigurarea accesului în program clientul nu este satisfăcut de program, investitia ii va fi returnată, prin simpla notificare de reziliere adresată Prestatorului. Termenul de returnare a platii este de maxim 30 de zile calendaristice calculate de la receptionarea de catre Furnizor a notificarii de reziliere.

7.2 Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate contractuală sau legală cu privire la informațiile furnizate de către Beneficiar în cadrul prestării serviciului, cu privire la operațiunile desfășurate de către Beneficiar prin intermediul sau cu ajutorul programului dezvoltat de Prestator, cu privire la respectarea condițiilor legale de desfășurare a activității Beneficiarului prin intermediul sau cu ajutorul programului creat de către Prestator și altele asemenea;

7.3 Reprezentanții părților semnatare declară că dețin dreptul legal de reprezentare a Părților la semnarea prezentului Contract.

7.4 Beneficiarul declară în mod expres, înțelegând implicațiile prezentei declarații, că este de acord ca Prestatorul să îl introducă în calitate de client în portofiul propriu de clientelă, făcut public pe pagina web a Prestatorului sau prin orice alt mijloc de publicitate.

8. CONDIȚII ÎNCETARE CONTRACT

8.1 Contractul încetează în următoarele condiții:

8.1.1 prin ajungere la termen;

8.1.2 cu anticipație prin acordul parților sau pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale;

9. FORȚA MAJORĂ
9.1
Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzator – total sau parțial – a oricarei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.
9.2 Partea care invocâ forța majorâ este obligata să notifice celeilalte părti, în termen de 60 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile in vederea limitării consecințelor lui.
9.3 Daca în termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10. LITIGII
10.1
Părțile au convenit ca toate neîntelegerile privind prezentul contract să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.
10.2 In cazul in care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătoresti competente. 


11. CLAUZE FINALE
11. 1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între pârțile contractante.
11.2 Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezinta voința parților și înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioara sau ulterioară încheierii lui.
11.3 În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

CONTACT

Pentru informatii, ma poti contacta pe adresa alex@amzfasttrack.com